Pozyskanie zamówienia

Pozyskanie zamówienia

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wystosowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

“Zamawiający, działając na postawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK39 w m. Częstocice przeprowadzonego  zgodnie z art.  274  ustawy Pzp, w którym najpierw dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,  nie podlega  wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez: 
ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław