Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) dotyczy strony internetowej w domenie www.rotomat.pl oraz innych stron internetowych prowadzonych przez lub na zlecenie ROTOMAT Sp. z o.o. , na których została zamieszczona (zwane dalej: „Serwisem”).

1.2. Polityka nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkowników na zewnętrznych internetowych stronach, do których odesłania (linki) zawiera Serwis. ROTOMAT SP. z o.o. namawia, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

1.3. Polityka Serwisu ma charakter informacyjny co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób korzystających z Serwisu (zwanych dalej: „Użytkownikami”).

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronach Serwisu, chyba że postanowienia Polityki definiują je w odmienny sposób.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134; 54-062 Wrocław, KRS: 0000270704– zwana dalej „Administratorem”.

2.2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 RODO (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

2.3. W celu realizacji wymogów prawnych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

III. CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA ORAZ ICH ODBIORCY

3.1. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane Osobowe są przetwarzane:

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • oznaczonych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • w najbardziej aktualnej wersji, którą pozyskał Administrator, a w razie potrzeby uaktualniane,
 • w postaci umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przed okres nie dłuższy niż to niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

3.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • IP Użytkownika.

3.3. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

 • korzystania z określonych Usług Elektronicznych,
 • marketingu własnych produktów i usług Administratora,
 • bieżącego kontaktu z Użytkownikiem,
 • związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów.

3.4. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest:

 • w zakresie celu wskazanego w pkt. a. powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcie czynności w celu jej zawarcia na żądanie Użytkownika,
 • w zakresie celów wskazanych w pkt. b., c., d. powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora,

3.6. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez czas realizacji umowy, zaś w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będą przechowywane dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

3.7. Odbiorcami Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty:

 • uprawnione do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • wspierające Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań marketingowych – także w kampaniach marketingowych,
 • zapewniające wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych),
 • realizujące przesyłki,
 • zapewniające bieżącą obsługę prawną,
 • świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów,
 • przeprowadzające audyty,

3.8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • sprostowania swoich Danych Osobowych,
 • żądania usunięcia swoich Danych Osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych,
 • przenoszenia swoich Danych Osobowych do innego administratora (chyba, że podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.9. Każdy Użytkownik może skontaktować się w sprawie przetwarzania swoich Danych Osobowych z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@rotomat.pl

IV. COOKIES

4.1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.

4.2. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać przypisane konkretnej osobie, np. przez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Użytkownika, a tam samym zostać uznane za Dane Osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Danych Osobowych (ust. 2-3 powyżej).

4.3. Pliki cookies umożliwiają m.in.:

 • zapamiętanie podanych raz informacji, aby Użytkownik nie musiał za każdym razem uzupełniać formularza na nowo;
 • dostosowanie Serwisu do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika i zwiększenie jego przystępności dla Użytkownika;
 • prowadzenie statystyk odwiedzin Serwisu.

4.4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkownika, kraj pochodzenia, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

4.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4.6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu).

4.7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania/usunięcia plików cookies dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

4.8. Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla jego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie z Serwisu, w tym wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, dlatego Administrator zaleca niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

4.9. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) oraz na potrzeby analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań za pomocą narzędzia Google Analytics). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową (tzw. third-party cookies/cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wykorzystywane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.

4.10. Pliki cookies, o których mowa w ust. 9 powyżej mogą pochodzić od następujących firm:

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

4.11. Administrator na swojej stronie korzysta z usługi firmy Google:

 • Google Analytics – usługa umożliwiająca gromadzenie danych na potrzeby analizy statystyk odwiedzin stron internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów przetwarzania danych w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu swoich danych instalując dodatek do przeglądarki blokujący przesyłanie danych do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
 • Google reCAPTCHA – usługa umożliwiająca sprawdzenie po zachowaniu Użytkownika, czy dane na stronie (np. formularzu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy automat. Analiza przebiega w tle automatycznie po otwarciu strony internetowej bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika. W ramach analizy mechanizm uwzględnia różnego rodzaju informacje (np. adres IP, wykonywane ruchy myszą, czas spędzony na stronie), a zgromadzone dane są przesyłane do firmy Google. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA znaleźć można na stronie internetowej: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html.

4.12. Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne – konieczne do prawidłowego wyświetlania funkcji strony internetowej;
 • funkcjonalności – zapisujące preferencje Użytkownika;
 • zewnętrzne – pozwalające usprawnić działanie Serwisu na podstawie sposobu korzystania z niego przez Użytkownika;
 • third-party (podmiotów trzecich) – pozwalające na prezentowanie treści reklamowych dot. Administratora na stronach internetowych odwiedzanych przez Użytkownika po opuszczeniu Serwisu.

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

5.1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki.

5.2. Administrator przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Profilu. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

VI. ZABEZPIECZENIA

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane Użytkowników,

VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

7.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki – może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub Użytkownika,
 • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

7.2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

7.3. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.01.2022r.


Klauzula informacyjna polityki ochrony danych