Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wystosowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na DK15 w m. Dziadkowo, Rakłowice, Cieszków Działając,  na  postawie  art.  253  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 1 ,  Zamawiający zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa brd na przejściach  dla  pieszych  na  DK15  w  m.  Dziadkowo,  Rakłowice,  Cieszków”, przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona  przez:  
ROTOMAT  Sp.  z  o.o.  ul.  Stabłowicka  134;  54-062  Wrocław,  REGON: 
930634035 NIP: 897-001-56-21z zaoferowaną ceną brutto : 858 540,00 złotych