Pozyskanie kolejnego kontraktu

Pozyskanie kolejnego kontraktu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, w którym najpierw dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

ROTOMAT SP. Z O.O.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
numer KRS: 0000270704
REGON: 930634035
NIP: 897-001-56-21

z ceną ofertową: 4 917 835,20 zł

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział we Wrocławiu w podziale na części: część 6 – Rejon w Wałbrzychu, w latach 2023-2026

 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie sieci drogowej (BUSD) zarządzanej przez  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział we Wrocławiu Rejon w Wałbrzychu:

 • Obwód Drogowy  Wałbrzych
 • Obwód Utrzymania Dróg Bolków

  w latach  2023 – 2026

W asortymencie i zakresie zadania – UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ NAPRAWA i KONSERWACJA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

Wykaz dróg objętych zamówieniem stanowi dokument OPZ.

 

Charakterystyka zadania

W podstawowy zakres niniejszego zamówienia wchodzi asortyment prac związany z utrzymaniem czystości obiektów inżynierskich, takich jak:

 • mycie, czyszczenie obiektów,
 • utrzymanie drożności elementów odwodnienia,
 • utrzymanie czystości powierzchni podmostowych,
 • utrzymanie drożności koryta rzeki/cieku pod obiektami.

W podstawowy zakres niniejszego zamówienia wchodzi asortyment prac związany z utrzymaniem obiektów inżynierskich, takich jak:

 • lokalne naprawy, wymiany, odtworzenie elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego,
 • naprawy elementów konstrukcji obiektu inżynierskiego,
 • lokalne odtworzenie antykorozyjnej ochrony powierzchniowej elementów konstrukcji i wyposażenia obiektów,
 • konserwacja elementów wyposażenia, mechanizmów ruchu przęseł, itp.
 • likwidacja grafitti,
 • wynajem urządzeń, sprzętu (np. “zwyżka”, “ruchome pomosty robocze”).

Pełen zakres rzeczowy robót i usług oraz przewidywane ich ilości umieszczono w kosztorysie ofertowym. 

Szczegółowe zasady dotyczące realizacji i sposobu wykonania robót i usług objętych przedmiotem zamówienia, zakres, ustalenia i wymagania niezbędne do ich prawidłowego wykonania zostały opisane w SIWZ, Umowie, niniejszym OPZ i SST wraz załącznikami do tych dokumentów. Dokumenty te należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. Wymagania odnośnie zakresu, rodzaju robót i usług, o których mowa w przedmiotowych dokumentach, bezwzględnie obowiązują Wykonawcę nawet wówczas, kiedy znajdują się w jednym z wymienionych dokumentów i nie zostały powtórzone w innym.

 

 Zobacz pełny OPZ tutaj