„Bulwar Słoneczny” – przebudowa chodnika i ścieżki rowerowej.

Przebudowa chodnika i trasy rowerowej na Bulwarze Słonecznym we Wrocławiu wraz z małą architekturą i zielenią

Szanowni Państwo,

Na terenie inwestycji dokonano zabezpieczenia drzew i krzewów na czas prowadzonych prac budowlanych. Zostały wyznaczone strefy ochrony drzew (SOD) oraz miejsce składowania materiałów przez Wykonawcę. Drzewa i krzewy zostały wygrodzone w taki sposób, by  uniemożliwić poruszanie się sprzętu w SOD. Tam gdzie jest to niemożliwe drzewa zostały zabezpieczone poprzez deskowanie. Zostały również wygrodzone ciągi pieszo-rowerowe oraz umieszczone  oznakowania budowy J.

Inwestycja ma na celu podniesienie standardu użytkowania przestrzeni publicznej, a także uzupełnienie terenu o nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.