Pozyskanie nowego zamówienia

Pozyskanie nowego zamówienia

Szanowni Państwo,

W związku z unieważnieniem czynności z dnia 18 maja 2023 r. dotyczącej wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna, zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert. 
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający, zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 10 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: 

ROTOMAT sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław
Cena ofertowa: 60,00
Czas reakcji: 40,00

Łączna liczba punktów: 100,00