Najkorzystniejsza oferta

Najkorzystniejsza oferta

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: “Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 36 na odcinku od m. Karolinki do m. Miejska Górka“.

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 36 na odcinku od m. Karolinki do m. Miejska Górka” jako najkorzystniejsza została wybrana złożona przez wykonawcę:

ROTOMAT SP. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław

z ceną: 1 348 449,00 PLN

Uzasadnienie wyboru:

  • Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie pkt. 21.2. Tomu I Specyfikacji Warunków Zamówienia (IDW), przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w pkt 21.1.1. IDW. 
  • Oferta najkorzystniejsza zawiera najniższa cenę.
  • Oferta wybrana otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w pkt 21.1.1.”