Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty​

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Poznaniu

ZAWIADOMIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w

przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona

przez Wykonawcę:

ROTOMAT SP. Z O.O.

54-062 WROCŁAW,

STABŁOWICKA 134

REGON: 930634035

z ceną brutto: 4 013 674,50 zł

 

„Bieżące  utrzymanie  obiektów  inżynierskich  GDDKiA  Oddział  w  Poznaniu” z podziałem na 7 części zamówienia”

Część 6 – obejmuje bieżące utrzymanie w Rejonie Nowy Tomyśl.