Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: “Poprawa brd na przejściach na DK46  odcinek Kłodzko – Złoty Stok

Działając, na postawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zawiadamia, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa brd na przejściach na DK46 odcinek Kłodzko – Złoty Stok”, przeprowadzonej w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Rotomat Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z zaoferowaną ceną brutto 778 590,00 zł