Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty​

Szanowni Państwo,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

ZAWIADOMIA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

ROTOMAT SP. Z O.O.
54-062 WROCŁAW,
STABŁOWICKA 134
REGON: 930634035

z ceną brutto: 1 338 978,00 

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w Rejonie we Wrocławiu