Stadion miejski

Stadion miejski

Szanowni Państwo,

Tym razem pod naszą opiekę rusza nasz miejski stadion.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.  1710 z późn.zm.) Firma Rotomat sp. zo.o  zobowiązała się do wykonania praz zgodnie z OPZ. Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie minimalnie 148 mb dylatacji, maksymalnie: 155 mb dylatacji znajdujących się na obiekcie Tarczyński Arena Wrocław we Wrocławiu (dalej jako: „Stadion”). Zamawiający zastrzega, że na pewno zleci Wykonawcy uszczelnienie 148 mb dylatacji. Maksymalny zakres zlecenia może wynieść nie więcej niż 155 mb dylatacji do uszczelnienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie, tj. 155 mb dylatacji do uszczelnienia. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną część zamówienia.

Zasadniczym celem prowadzonych prac jest uszczelnienie istniejących dylatacji tak, aby wody opadowe nie przedostawały się przez strop esplanady i nie zalewały dróg oraz parkingów położonych poniżej.  W ramach tych prac należy doprowadzić również do prawidłowego stanu posadzkę z asfaltu twardolanego wzdłuż dylatacji w miejscach uszkodzonych (pęknięcia i odspojenia warstwy nawierzchniowej)

Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Prace rozbiórkowe

 • Nacięcie i wykucie pasów asfaltu po obu stronach szczeliny dylatacyjnej, wraz z utylizacją urobku.
 • Demontaż i oczyszczenie nakryw z blachy ryflowanej oraz profili stalowych
  wraz z utylizacją urobku. Prace należy prowadzić ostrożnie, tak, aby nie dopuścić do uszkodzenia profili stalowych, które muszą być zamontowane ponownie po zakończeniu prac odtworzeniowych.
 • Usunięcie uszkodzonej membrany dylatacyjnej, wraz z utylizacją.
 • Usunięcie i utylizacja wełny mineralnej.
 • Oczyszczenie krawędzi szczelin dylatacyjnych i odsłoniętych fragmentów betonu konstrukcyjnego.
2. Prace odtworzeniowe
 •  Reprofilacja krawędzi szczelin dylatacyjnych i odsłoniętych fragmentów betonu konstrukcyjnego zaprawami i szpachlówkami naprawczymi, np. podlewka pod profilem stalowym – AP VM10 lub równoważny, uzupełnienia rozebranych fragmentów nawierzchni z zastosowaniem zaprawy PCC z dodatkiem zbrojenia w postaci włókien syntetyczno-strukturalnych, np. StoPox IHS PK, AP UVM8, FORTA-FERRO lub inny system równoważny.
 • Wklejenie membrany dylatacyjnej, np. taśma dylatacyjna – Sikadur-Combiflex SG-20 M,  Sika Colma Cleaner, Sikadur-31 CF Normal lub inny system równoważny.
 • Montaż profili stalowych i nakryw z blachy ryflowanej.
 • Ułożenie hydroizolacji na odsłoniętych fragmentach betonu konstrukcyjnego.
 • Uzupełnienie warstwy asfaltu twardolanego wzdłuż dylatacji.
3. Czynności wstępne

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z wykonaną na esplanadzie odkrywką dylatacji. 
Stadion jest funkcjonującym obiektem, na którym odbywają się cyklicznie mecze ligowe WKS Śląsk Wrocław oraz okazjonalnie inne imprezy. Wykonawca nie może prowadzić robót w dni meczowe oraz dni imprez organizowanych na całym Stadionie, a w dniu poprzedzającym mecz/imprezę zobowiązany jest do usunięcia z terenów ogólnodostępnych wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu. 
Najbliższe wydarzenia  uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych na esplanadzie Stadionu, odbędą się w następujących terminach:

07.06.2023 r. – 12.06.2023 r.
29.06.2023 r. – 10.07.2023 r.
18.08.2023 r. – 23.08.2023 r.

Na dzień wszczęcia postępowania przetargowego nie jest znany terminarz meczowy na miesiące: lipiec i sierpień 2023 r. Zakłada się, że rozgrywane są ok. dwa mecze w miesiącu, zwykle w czasie weekendu.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sporządzi harmonogram prac i uzgodni z Zamawiającym wyłączenie z eksploatacji poszczególnych obszarów, na których prace będą prowadzone.

Wykonawca przygotuje listę pojazdów wjeżdżających na teren Stadionu oraz listę pracowników upoważnionych do wejścia na teren.

4. Sposób prowadzenia robót- ograniczenia, droga ppoż.

Prac na esplanadzie nie można prowadzić w trakcie trwania i przygotowania imprez masowych na Stadionie. Harmonogram ograniczeń zostanie dostarczony Wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy. Każdorazowo przed przerwą w prowadzonych pracach należy uporządkować plac budowy i usunąć materiały w miejsce uzgodnione z Zamawiającym.
Ponieważ każda dylatacja przecina się z drogą pożarową na esplanadzie (patrz rysunek nr 1), prace należy prowadzić w taki sposób, aby zawsze był możliwy dojazd wozów strażackich do każdego miejsca na esplanadzie. Oznacza to, że drogę pożarową można zamknąć jednocześnie wyłącznie w jednym miejscu – dojazd z jednej lub drugiej strony