Pozyskanie kolejnego zamówienia

Pozyskanie kolejnego zamówienia

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wystosowała zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający, działając na postawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej: ustawą Pzp, informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa brd na przejściach dla pieszych w obrębie S8 w Rejonie w Oleśnicy  przeprowadzonego zgodnie z art. 274 ustawy Pzp, w którym najpierw  dokonano oceny ofert, a następnie zbadano czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  jako  najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez: 
ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 
54-062 Wrocław