Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 w m. Dziadkowo, Rakłowice, Cieszków

Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15

Szanowni Państwo,

Kolejna realizacja dotycząca doświetlenia przejść dla pieszych w ramach zadania “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  na przejściach dla pieszych na DK15 w m. Dziadkowo, Rakłowice, Cieszków”.

Przedmiot zamówienia realizowany w systemie “Projektuj i Buduj” i składa się z następujących etapów:

  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
W zakres robót i usług przewidywanych do wykonywania w ramach zamówienia wchodzą następujące asortymenty prac:
  • budowa oświetlenia dedykowanego 13 przejść dla pieszych,
  • budowa jednej strefy oczekiwania (chodnika) przy 1 przejściach jednostronnie wraz z ułożeniem płytek dla osób niedowidzących i niewidomych,
  • ułożenie płytek dla osób niedowidzących i niewidomych w obrębie 12 przejść dla pieszych obustronnie oraz w obrębie 1przejścia jednostronnie, wraz z robotami towarzyszącymi wykonaniu w/w prac, na przejściach dla pieszych w zakresie i w lokalizacjach wskazanych w PFU.
Przedmiot zamówienia i zakres prac objętych zamówieniem został szczegółowo opisany w SWZ TOM II Projekt Umowy,Tom III Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), Tom IV Formularz Cenowy (FC) wraz z załącznikami do tychdokumentów.
Główny kod CPV: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Organizator: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Zamawiający: Oddział Wrocław

Numer postępowania: O/WR.D-3.2411.10.2022

Nazwa postępowania: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 w m. Dziadkowo, Rakłowice, Cieszków